برگزاری رالی صلح در مسیر تهران - سردشت با مشارکت کانون 07-04-96 الی 08-04-96